INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zmluvy internetovým obchodníkom alebo na prevedenie opatrení prijatých pred uzavrením zmluvy internetovým obchodníkom.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU


. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť DULCIA natural s.r.o, IČO 444604572 so sídlom Skalická cesta 9/A, 831 02 Bratislava (ďalej iba „správca“).
. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Rostovská 22, 831 06 Bratislava, adresa elektronickej pošty info@dulcia.sk, telefón +421 907 740 323.
. Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


. Zákonným dôvodôm spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či prevedením opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy.
. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniU v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 10 rokov.

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy.
. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV


. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkom na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správnu splniť.